Condicions d'accés

 

Per fer ús de les instal·lacions i els serveis de l'Arxiu Capitular els usuaris han d'identificar-se mitjançant DNI, passaport, carnet de conduir, carta de residència o document equivalent.

 

Les consultes es realitzaran en la sala d’investigadors. L’accés al dipòsit i sales contigües queda reservat al personal de l’arxiu. Els documents es sol·licitaran per escrit en recepció (omplint la fitxa de: Sol·licitud de documents) i 15 minuts abans de l'hora de tancar, ja no es permetran més comandes de documents.

 

L'arxiu proporcionarà els instruments de descripció, però la recerca anirà a càrrec dels peticionaris. El personal tècnic i auxiliar de l’Arxiu Capitular no efectuarà recerques ni treballs d’investigació per encàrrec. Es poden consultar tots els documents tret d'aquells en que es produeixin les següents circumstàncies:

1.- Que el text contingui dades referides a una persona, de la qual encara no s'han complert 25 anys de la data de defunció. Davant la incertesa d'aqueta data, es computaran 50 anys a partir de la data de la documentació.

2.- Que el document estigui en mal estat de conservació.

3.- Que el document no estigui disponible per qüestions internes de l'Arxiu.

En tots tres casos s'informarà a l'usuari de les causes.

 

No s’introduiran en la Sala de Consulta bosses ni carteres sinó que aquests es dipositaran en un espai reservat per a tal fi. Tampoc es permetrà l’entrada de aliments ni begudes.

 

No es permet l'ús de càmeres fotogràfiques ni scànners de cap mena, sense permís exprés del responsable de la sala en aquell moment.

 

No es permetrà la reproducció fotogràfica, ni videogràfica, tret dels casos excepcionals en què es requerirà l’autorització expressa de la direcció de l’arxiu. Aquesta autorització no implica la cessió del dret d'explotació sobre la imatge (autorització per la qual s’ha de omplir i signar el Conveni d'ús dels documents de l'Arxiu).

 

Per a mes informació llegir: Normes d'accés, consulta i reproducció.