Reprografia

 

NORMATIVA DE REPROGRAFIA (2007)

 

Sala de reprografia

 

L’Arxiu i Biblioteca Capitulars contemplen, entre els seus serveis, la reproducció documental com un dels medis idonis de contribuir  a la major i millor difusió dels seus fons històric-documentals com una via més de coneixement cultural. Per aquest motiu l’Arxiu y Biblioteca ofereixen a tot aquell que ho desitgi, un servei de còpies de la documentació aquí custodiada.

 

 

 

SOL·LICITUDS

 

1.    Tota reproducció ha de ser sol·licitada per escrit, ja sigui a la sala de consulta o per correu postal o e-mail, utilitzant el formulari de sol·licitud de reproduccions preparat per aquest efecte. La signatura del formulari suposa l’acceptació de les presents normes. Excepcionalment s’atendran peticions per telèfon.

 

2.    És obligatori indicar l’ús o fi  per al qual se sol·liciten les reproduccions:

·     Ús privat. Les reproduccions facilitades únicament poden destinar-se a fins  d’investigació, o a l’exercici de deures i drets ciutadans.

·     Ús comercial o publicitari. La publicació o divulgació  de reproduccions de documents d’aquest Arxiu amb finalitats lucratives requereix  l’estipulació del pertinent conveni.

 

3.    Les peticions seran tramitades per ordre d’entrada.

 

4.    En el cas que se sol·licitin parts seleccionades d'un document caldrà indicar clarament l’inici i el final del text seleccionat.

 

5.    El Canonge-Arxiver es reserva la decisió de no atendre les sol·licituds incorrectament complimentades.

 

 

PAGAMENTS

 

6.    Per tal que la petició sigui tramitada  el sol·licitant haurà de signar prèviament el formulari i abonar els costos per anticipat.

 

7.    Es podran realitzar pagaments en les següents modalitats:

•    En metàl·lic: en les mateixes dependències de l’arxiu.

                         •    Contra-reemborsament: se enviarà consignant el número de petició corresponent a

                        la sol·licitud, així como el nom i cognoms del sol·licitant; les despeses de correu van

                        a càrrec del sol·licitant.

•     Gir postal: s’enviarà consignant el número de petició corresponent a la sol·licitud, així como el nom i cognoms del sol·licitant.

 

 

LLIURAMENT DE CÒPIES

 

8.    Les reproduccions es lliuraran en les dependències de l’Arxiu tret que s’especifiqui en el formulari corresponent el desig de rebre-les per altre mitjà. Les reproduccions que s’hagin  de recollir a l’Arxiu disposen d’un termini màxim de 3 mesos; passat aquest temps es perdrà tot dret sobre elles.

 

9.    Si es desitja rebre les còpies per correu caldrà que s’indiqui en el formulari.

 

 

TIPUS DE REPRODUCCIONS

 

10.    Podran sol·licitar-se reproduccions únicament des de les còpies del document en suport digital.

 

11.    No es permetran còpies fotogràfiques o videogràfiques excepte casos excepcionals en què es requerirà l’autorització expressa de la Direcció del Arxiu. Aquesta autorització no implica, en cap cas, la cessió del dret sobre la imatge. Si no existeix causa major, les reproduccions es realitzaran en les dependències de l’Arxiu i sempre sota la supervisió del seu personal.

 

 

SIGNATURA DE CONVENIS

 

12.    Quan les reproduccions s’usin amb un fi comercial o lucratiu serà preceptiu signar un conveni en el qual haurà de constar el següent:

 

·     Les dades identificatives de l’usuari (nom, cognoms i D.N.I o N.I.F.) o, en cas d’una entitat, també de la institució representada.

·     La descripció i signatura del document.

·     La finalitat concreta de les còpies reprogràfiques.

·     El classe de treball que es vol comercialitzar: postals, diapositives, fotografies, cintes de video, facsímils, publicacions, etcètera.

·     El lliurament a l’Arxiu de dos exemplars de la publicació.

·     L’anotació, a peu d’imatge, de la procedència del document: Arxiu Capitular de Lleida.

·     La reserva per part de l’Arxiu del dret de propietat sobre la imatge.

 

13.    Aquests treballs podran ser objecte d’inspecció prèvia si així ho creu convenient  la direcció de l’Arxiu.

 

14.    La signatura del conveni no atorga drets d’exclusivitat al sol·licitant. Per a successives edicions o publicacions serà necessari  obtenir una nova autorització.

 

 

INCOMPLIMENT

 

17.    A l’usuari que incompleixi la present normativa o qualsevol altra indicació del personal de l’Arxiu, se li denegarà automàticament l’autorització.

 

18.    La persona que causi danys, desperfectes i/o sostraccions es responsabilitzarà dels mateixos.

 

 

 

Lleida, 28 de febrer de 2008

 

Tarifes de reprografia en aquest enllaç: https://www.acl.cat/web/sites/default/files/TARIFES_REPROGRAFIA%20ACL%20%28biling%C3%BCe%29_2021.pdf