Fons custodiats

 

Conservem la documentació manuscrita o impresa generada i / o relacionada amb la gestió del Capítol que va del segle X fins a l'actualitat, i la qual es distribueix principalment en:

 

. Actes capitulars

. Protocols notarials

. Correspondència

. Visites pastorals

. Obra de la Seu Vella i la Catedral Nova

. Llibres de la Pia Almoina

. Llibres de Sagristia

. Llibres d'administració general

. Processos judicials

. Documentació de l'Estudi General (Universitat de Lleida)

. Còdexs de Lleida i de Roda, de contingut litúrgic, devocional, teològic, dogmàtic i jurídic.

. Fons de pergamins: absolucions, acords, actes processals, àpoques, butlles, cessions emfitèutiques, concòrdies, censals, donacions, lliuraments de béns, execució d'últimes voluntats, institució de pobres, íntimes, lluïcions, pagaments, permutes, preses de possessions, procures , ratificacions, reduccions censals, renúncies, sentències, subhastes, testaments, trasllats, vendes, etc. amb un nombre aproximat de 12.000 unitats documentals, dels quals prop de 9000 corresponen al fons de Lleida, i la resta es distribueixen en el fons d'Àger i de Roda.

. Biblioteca: es conserven més de 13.000 llibres de diversa temàtica (entre incunables, llibres impresos i llibres manuscrits) bàsicament de contingut litúrgic, devocional, teològic, dogmàtic i jurídic, etc. La resta de matèries no tan pròpies d'un arxiu capitular i les seves necessitats, han ingressat a través de donacions particulars.

. Hemeroteca: el testimoni de les publicacions de caràcter religiós del segle XIX i XX, així com d'altres publicacions periòdiques d'interès històric, social i religiós.

. Fons musical: consta de partitures impreses i manuscrites de diferents segles, i 45 cantorals (segle XV al XIX). Disposem d'un inventari que està en procés d'elaboració i revisió, escrit en castellà i que posem a disposició dels usuaris, el que anirem actualitzant tan bon punt es produeixin canvis importants.